Η HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης “Proud of Youth”, επιβραβεύει τους Αριστούχους Απόφοιτους από τους όμορους δήμους. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής σημαίνει ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση των παρακάτω όρων και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι αυτοί αποκλειστικά ρυθμίζουν τα δικαιώματά του ως υποψηφίου στο Πρόγραμμα. Η επιβράβευση γίνεται βάσει του βαθμού Απολυτηρίου του υποψηφίου και του μέσου όρου των βαθμολογιών τους που ο υποψήφιος πέτυχε στις πανελλήνιες εξετάσεις στα τέσσερα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού.

Η επιβράβευση αφορά αποκλειστικά και μόνο τους αποφοίτους Γενικού Ενιαίου Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου του σχολικού έτους 2022-2023, και απευθύνεται σε μαθητές που κατοικούν στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας Μεγαρέων, Δέλτα, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου και στον Δήμο Κοζάνης. Διευκρινίζεται ότι τα παιδιά των υπαλλήλων της HELLENiQ ENERGY και των θυγατρικών της δεν μπορούν να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

Για να αξιολογηθούν τα στοιχεία του υποψηφίου και να συμπεριληφθεί στην τελική λίστα των δικαιούχων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλιώς η αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

 

Γενικές Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους:

  • Είναι μόνιμοι κάτοικοι σε έναν από τους ακόλουθους Δήμους: Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Δέλτα, Ευόσμου-Κορδελιού, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κοζάνης
  • Έχουν φοιτήσει σε Γενικό Ενιαίο Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2022-2023 και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις την ίδια χρονιά
  • Έχουν λάβει βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου από 18,1 και άνω (άριστα)
  • Ο μέσος όρος των βαθμολογιών τους στα τέσσερα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού  στις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 16

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά μόνον ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://studentsawards.helleniq.gr έως τις 6 Αυγούστου.

  • Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου 2023
  • Αντίγραφο Βεβαίωσης Συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023
  • Βεβαίωση από την αρμόδια Δημοτική Αρχή ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος σε έναν από τους παρακάτω Δήμους: Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Δέλτα, Ευόσμου-Κορδελιού, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κοζάνης